تاپینگ سرد موتوردار

تاپینگ سرد | مدل VRX-2000

یخچال VRX نوعی یخچال کامل افقی (خوابیده) است که بر روی میز یا یخچال آماده سازی پیتزا ایتالیایی، یخچال رویه میز کار و یا ...

تاپینگ سرد | مدل VRX-1500

یخچال VRX نوعی یخچال کامل افقی (خوابیده) است که معمولا  بر روی میز یا یخچال آماده سازی پیتزا ایتالیایی، یخچال رویه میز ک ...