شلف

شلف رومیزی استیل | سری MT

شلف: شلف های رو میزی می تواند شامل یک یا دو و یا سه طبقه بر روی هم بوده که جهت استقرار بر روی میز و افزایش فضای انبارش د ...